Katechetikos Centras

Metodinės grupės

Metodiniai centrai (MC) – VAKC teritoriniai padaliniai, vienijantys tikybos mokytojų jėgas, padedantys jiems augti ir tobulėti.

Metodinis būrelis (MB) – kolegiali katalikų tikybos specialistų grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus atitinkamo dalyko mokymo strategijos ir taktikos, ugdymo turinio kaitos ir įgyvendinimo, ugdymo organizavimo, pedagogų rengimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo bei kitais klausimais Vilniaus arkivyskupijoje.

Tikybos mokytojų Metodinių būrelių/centrų vadovų Metodinė taryba (toliau – Metodinė taryba) – prie VAKC veikiantys Metodinių būrelių/centrų vadovai, kurie inicijuoja, skatina ir koordinuoja tikybos mokytojų veiklą Vilniaus arkivyskupijoje.

Metodinės tarybos veiklos tikslas – padėti VAKC tobulinti tikybos mokytojų profesinę kompetenciją, ieškoti būdų, kaip efektyviau ugdyti nuolat besimokančią bei dvasiškai tobulėjančią tikybos mokytojo asmenybę, ir siekti aukštos religinio ugdymo kokybės. Tai kolegiali katalikų tikybos specialistų grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus mokymo strategijos ir taktikos, ugdymo turinio kaitos ir įgyvendinimo, ugdymo organizavimo, pedagogų rengimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo, bei kitais klausimais Vilniaus arkivyskupijoje.

2016-2017 m.m. metodinių centrų pirmininkų sąrašas

Vilniaus švento Arkangelo Rapolo parapijos metodinio būrelio 2016 – 2017 m.m. veiklos planas

Vilniaus Šv. Jono Bosko metodinio būrelio 2016-2017 m. m. veiklos planas

Vilniaus Švento Pranciškaus Asyžiečio parapijos metodinio būrelio 2016 – 2017 m.m. veiklos planas

Naujosios Vilnios ir Pavilnio metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos planas

Druskininkų sav. metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos planas

Švenčionių raj. dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos planas

Vilniaus Visų Šventųjų metodinio būrelio 2016-2017 m. m. veiklos planas

Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) metodinio būrelio 2016-2017 m. m. veiklos planas

Vilniaus_pal._Jurgio_Matulaičio_parapijos_metodinio_būrelio_2016-2017_m.m._veiklos_planas.doc

Vilniaus arkikatedros parapijos metodinio būrelio 2016 – 2017 m.m. veiklos planas

Ignalinos dekanato metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos planas

Vilniaus r. lietuviškų mokyklų metodinio centro 2016-2017 m.m. veiklos planas

Vilniaus m. Švč. Jėzaus Širdies parapijos dorinio ugdymo mokytojų metodinio centro 2016-2017 m.m veiklos planas

Šalčininkų r. lietuviškų mokyklų dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojų metodonio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos planas

Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos tikybos mokytojų metodinio centro 2016-2017 m.m. veikos planas

Vilniaus Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos metodinio centro 2016-2017 m.m. veiklos planas

Vilniaus Šv. Ap. Petro ir Povilo parapijos centro 2016-2017m.m. veiklos planas

Vilniaus miesto tikybos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas