Katechetikos Centras

Metodinės grupės

Metodiniai centrai (MC) – VAKC teritoriniai padaliniai, vienijantys tikybos mokytojų jėgas, padedantys jiems augti ir tobulėti.

Metodinis būrelis (MB) – kolegiali katalikų tikybos specialistų grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus atitinkamo dalyko mokymo strategijos ir taktikos, ugdymo turinio kaitos ir įgyvendinimo, ugdymo organizavimo, pedagogų rengimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo bei kitais klausimais Vilniaus arkivyskupijoje.

Tikybos mokytojų Metodinių būrelių/centrų vadovų Metodinė taryba (toliau – Metodinė taryba) – prie VAKC veikiantys Metodinių būrelių/centrų vadovai, kurie inicijuoja, skatina ir koordinuoja tikybos mokytojų veiklą Vilniaus arkivyskupijoje.

Metodinės tarybos veiklos tikslas – padėti VAKC tobulinti tikybos mokytojų profesinę kompetenciją, ieškoti būdų, kaip efektyviau ugdyti nuolat besimokančią bei dvasiškai tobulėjančią tikybos mokytojo asmenybę, ir siekti aukštos religinio ugdymo kokybės. Tai kolegiali katalikų tikybos specialistų grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus mokymo strategijos ir taktikos, ugdymo turinio kaitos ir įgyvendinimo, ugdymo organizavimo, pedagogų rengimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo, bei kitais klausimais Vilniaus arkivyskupijoje.