Katechetikos Centras

Dokumentai

Dokumentai, reglamentuojanys katalikų tikybos mokymą mokyklose: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (31 straipsnis apie tikybos mokymą švietimo įstaigose) Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos SUTARTIS dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų … Daugiau