Katechetikos Centras

2018-10-29 vyko 6 akad. val. kvalifikacinis seminaras „Efektyvi šiuolaikinė pamoka“ (lietuvių k.) 🗓

    

    

Programos anotacija

Programa parengta vadovaujantis naujausia pamokos kokybės samprata, atsiskleidžiančia Geros mokyklos koncepcijoje, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikoje ir išorinio vertinimo tvarkos apraše. Programa orientuota į pamokos efektyvumą užtikrinančių aktualių didaktinių nuostatų stiprinimą – ugdymo metodų taikymą, formuojamąjį vertinimą, IT panaudojimą, ugdymą kitose erdvėse  ir kt. Neretai stebint pamokas akivaizdu, kad mokytojai nepakankamai dėmesio skiria mokinių pažangos stebėjimui ir pasiekimų vertinimui, todėl nėra aišku, ko tikimasi iš mokinių, kiek kryptinga visa mokymosi veikla, kiek tinkamai parinkti mokymo metodai, priemonės ir pan. Nepaskelbus pamokos uždavinio ir nenumačius vertinimo /įsivertinimo kriterijų kyla problemų pamoką apibendrinant ir matuojant mokinių sėkmę. Seminaro metu bus akcentuojamas mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo klausimas.

Seminaro lektorė – Olivija Saranienė, ŠMM ŠAC projekto „Lyderių laikas 3“ darbuotoja, NMVA vadovaujančioji mokyklų vertintoja

Dalyvavo 57 mokytojai ir katechetai dėstančių katalikų tikybą lietuvių ir lenkų kalbomis

Scheduled RENGINIAI-ivyke