Katechetikos Centras

Katalikų tikybos programos projekto išbandymas

GJK!

Mieli kolegos, 

rugsėjo 3 d. ir rugsėjo 9 d. vyko Katalikų tikybos programos atnaujinimo projekto pristatymai.  (Pristatymo vaizdo įrašas 09-03 d.)

2020 09 09 pristatymo vaizdo įrašas (pakartotinis)  

Susipažinimui Dorinio ugdymo bendrosios programos projektas skelbiamas čia:
https://www.mokykla2030.lt/dorinis-ugdymas-2/   
Prašome visų, kurie dar to nepadarė,  užpildyti  apklausą dėl vertinimo tikybos pamokose 

Apklausos nuoroda

Siūlome ir raginame dalyvauti Katalikų tikybos programos projekto pilotavime. 

Trumpai apie pilotavimo organizavimo eigą:

1.  Pilotavimas laikomas validus tik tuo atveju, kai:

1.1.    jeigu mokytojas įsipareigoja pilnai ir nuosekliai įgyvendinti projektinę programą pasirinktoje klasėje;

1.2.   dalyvauti pilotuojančių mokytojų grupės periodiniuose susirinkimuose;

1.3.   pildyti programos projekto analizės užrašus ir per metus parengti 5-7 pamokų (temų) planus pagal atnaujintos programos projektą ir galimą metodinę medžiagą.

1.4.   mokytojas įsipareigoja dalyvauti programos įgyvendinimo tarpiniuose aptarimuose, o programos projekto rengėjai įsipareigoja plačiau pristatyti pilotuojamą programą, teikti konsultacijas savo kompetencijų ribose.

2. Norintys dalyvauti pilotavime (apie jūsų dalyvavimą projekte VAKC parašys raštą į jūsų mokyklą) iki 2020 m. rugsėjo 20 d. užpildo formą čia

 3. Programų analizė, pastabos ir pasiūlymai rašomi suvienodintoje formoje (bus pateikta ir pristatyta vėliau pilotavime dalyvaujantiems mokytojams).

4. Visi kiti mokytojai gali savarankiškai išbandyti vienos ar kitos pasiekimų srities temas savo dėstomose klasėse. Tačiau tai nelaikoma dalyvavimu pilotuojant  atnaujintą programą.             

 5. 2020 m. rugsėjo 24 d. planuojamas visų mokytojų dalyvaujančių pilotiniame tyrime  nuotolinis susirinkimas.

Ačiū už bendrą darbą.

Pagarbiai                                                                                                                               

VAKC