Katechetikos Centras

Dokumentai

Dokumentai, reglamentuojanys katalikų tikybos mokymą mokyklose:


Kanoniniam siuntimui gauti:


Atestacija:

Atmintinė katalikų tikybos mokytojams, norintiems kelti kvalifikacinę kategoriją:


Kiti dokumentai:

Katalikų tikybos bendroji programa:

Brandos darbo modelio aprašas ir rekomendacijos


Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai