Katechetikos Centras

O nas

Wileńskie Archidiecezjalne Centrum Katechetyczne:

Šiuolaikinė Vilniaus arkivyskupijos institucija, kuri vienija bei palaiko besiugdančią, dvasiškai augančią bei nuolat tobulinančią savo kompetenciją katalikų tikybos mokytojų ir parapijų katechetų bendruomenę.

Vilniaus arkivyskupijoje užtikrinti katalikų tikybos mokymo ir parapinės katechezės kokybę, bei siekti įgyvendinti visuminį religinį ugdymą.

1. nuolat tirti religinio ugdymo ir parapinės katechezės sritis Vilniaus arkivyskupijoje ir tyrimų pagrindu tobulinti veiklą jose;
 2. rengti, organizuoti tikybos mokytojams ir katechetams profesinio meistriškumo tobulinimo bei dvasinio tobulėjimo programas, seminarus, renginius, rekolekcijas, šventes;
3. kurti ir įgyvendinti religinio ugdymo ir parapinės katechezės suaktyvinimui skirtus projektus;
4. konsultuoti tikybos mokytojus, katechetus programų, projektų rengimo klausimais;
5. inicijuoti ir plėtoti pažangias, šiuolaikines Švietimo pertvarkos ir naujų Bažnyčios dokumentų skatinamas iniciatyvas;
6. kurti, kaupti informacinį fondą (religinę, pedagoginę, katechetinę literatūrą; garso ir vaizdo įrašus; technines ir metodines priemones; gerosios patirties aprašus ir pan.) ir iš jo skolinti medžiagą tikybos mokytojams ir katechetams;
7.  nuolat atnaujinti Centro interneto svetainės turinį, skelbiant joje visapusišką ir aktualią informaciją tikybos mokytojų ir parapijos katechetų bendruomenei;
8. bendradarbiauti su kitomis šalies bei užsienio kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, neformalaus suaugusiųjų švietimo įstaigomis ir teikti įvairias tęstinio mokymosi paslaugas;
9. organizuoti, atsižvelgiant į esamą poreikį ir turimas galimybes, įvairaus pobūdžio veiklą (katechizuojamąją, kultūrinę, šviečiamąją, leidybinę ir t.t.), susijusią su lėšų kaupimu kitiems projektams įgyvendinti. 

Administracja:

Kierownik – Raimonda Kuklienė

Sekretarka i referentka – Vaida Navickienė

Księgowa i pracownik księgarni – Lucija Jakimovič

Specjalista ds. nauczania religii (w jęz. litewskim) – Jelena Liubčenko

Specjalista ds. nauczania religii i katechezy (w jęz.polskim, rosyjskim, białoruskim) – Iwona Geben

Specjalista ds. katechezy – Birutė Jachimovič