Katechetikos Centras

Apie mus

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro:

Centro darbuotojai:

Vadovė – Raimonda Kuklienė. Mob.tel. 8 647 90187; El. p. katechetikoscentras@gmail.com

Sekretorė-referentė – Lina Vozgirdaitė. Mob.tel. 8 670 21492; El. p. katechetikoscentras@gmail.com

Buhalterė-knygynėlio darbuotoja – Lucija Jakimovič. Mob.tel.  867093505;  El.p. lucijavakc@gmail.com 

Religinio ugdymo specialistė (lietuvių k.) – Irena Puodžiukaitė. Mob.tel. 8 647 90189; El. p. religinisugdymas.vakc@gmail.com 

Religinio ugdymo ir katechezės specialistė (lenkų, rusų, baltarusių k.) –  Ivona Geben. Mob.tel.  8 647 90188; El.p. ivonavakc@gmail.com

Katechezės specialistas – Edvardas Česonis; Mob. tel. 8 643 32786,  El. p. katecheze.parapijoje@gmail.com

Informacinių sistemų administratorė, bibliotekininkė – Rūta Pabon. Mob. tel 8 659 64399; El. p. kinfocentras@gmail.com

Religinio ugdymo ir parapinės katechezės Vilniaus arkivyskupijoje stebėsena ir  pagalba šiose srityse dirbantiems asmenims:

• tikybos mokytojų ir parapijos katechetų dvasinio augimo poreikių tenkinimas;
• tikybos mokytojams ir parapijų katechetams skirtų švenčių organizavimas;
• statistinių duomenų apie religinį ugdymą bei parapinę katechezę ir tikybos mokytojus bei parapijų   katechetus rinkimas,  analizavimas, sisteminimas ir prognozavimas;
• katalikų tikybos mokytojų ir parapijos katechetų kompetencijos tobulinimas (projektai, konferencijos, kompetencijos tobulinimosi programos, mokomieji kursai, gerosios patirties sklaidos seminarai, konkursai ir kt.);
• tikybos mokytojų konsultavimas ir vertinimas jų atestacijos procese;
• katechezei skirtos medžiagos (programos, vaizdinės priemonės, metodinė medžiaga) vertinimas, jos rengimas, mokymas ja  naudotis, platinimas;
• pažangių iniciatyvų, padedančių tikybos mokytojams bei katechetams tobulinti profesinį meistriškumą ar   aktyvinančių religinio ugdymo bei parapinės katechezės sklaidą, plėtojimas ir diegimas;
• tikybos mokytojų ir parapijos katechetų informacinės bei informavimo sistemos kūrimas ir palaikymas;
• prie centro veikiančių savivaldos institucijų (Katalikų tikybos mokytojų metodinė taryba,  tikybos mokytojų ir  parapijų katechetų metodiniai būreliai) veiklos koordinavimas.

Metodiniai centrai (MC) –  VAKC teritoriniai padaliniai, vienijantys tikybos mokytojų jėgas, padedantys jiems augti  ir tobulėti.

Metodinis būrelis (MB) – kolegiali katalikų tikybos specialistų grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus atitinkamo dalyko mokymo strategijos ir taktikos, ugdymo turinio kaitos ir įgyvendinimo, ugdymo organizavimo, pedagogų rengimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo bei kitais klausimais Vilniaus arkivyskupijoje.
 • Sakramentų dėlionė. 2015 m.
 • Bažnyčios maketas. 2014 m.
 • Sakramentų pažymėjimai: Krikšto, Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo, Santuokos. 2014 m. (lietuvių ir lenkų k.)
 • Pasiruošimas Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Sekmadienio knygelė „Gyvenu Dievo Žodžiu”. 2014 m.
 • Pasiruošimas Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams.Atnaujinta progama ir metodinės rekomendacijos. 2014 m.
 • Pasiruošimas Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Pratybų knygelė „Laukiu Tavęs“,III-asis pataisytas leidimas. 2014 m.
 • Parapinės katechezės lipdukai liturginiams A-C metams.2013 m.
 • Vertinimo lipdukai.2013 m. (lietuvių ir lenkų k.)
 • Plakatas: Einu kartu su Jėzumi.G.Baltrušaitytė – Ramonienė, Birutė Jachimovič.2013 m.
 • Plakatas: Švč.Mergelės Marijos rožinis.G.Baltrušaitytė – Ramonienė, Birutė Jachimovič.2013m.
 • Vertinimo lipdukai. Birutė Jachimovič. 2012 m.
 • Naklejki motywacyjne. Iwona Geben. 2012 m. 
 • Katalikų tikybos sąsiuvinis 5 klasei. Keliauju su Dievu. Genovaitė Dobikaltienė. Jurgita Vaitkutė. 2012 m.
 • Katalikų tikybos sąsiuvinis 4 klasei. Dievas mus lydi. Erika Margytė.2012 m. (Atnaujintas leidimas)
 • Katalikų tikybos sąsiuvinis 3 klasei.Gyventi meilėje. Erika Margytė.2012 m.(Atnaujintas leidimas)
 • Katalikų tikybos sąsiuvinis 2 klasei. Viešpats padeda augti. Birutė Jachimovič. 2012 m. (Atnaujintas leidimas)
 • Katalikų tikybos sąsiuvinis 1 klasei. Pradėkime kartu. Erika Margytė.Loreta Keršytė. 2012 m. (Atnaujintas leidimas)
 • DVD giesmės su judesiais „Nuo ryto aušros iki vakaro žaros“. 2011 m.
 • Katalikų tikybos sąsiuvinis 4 klasei. Dievas mus lydi. Erika Margytė.2011 m.
 • Katalikų tikybos sąsiuvinis 3 klasei.Gyventi meilėje. Erika Margytė. 2011 m.
 • Katalikų tikybos sąsiuvinis 2 klasei. Viešpats padeda augti. Birutė Jachimovič. 2011 m.
 • Katalikų tikybos sąsiuvinis 1 klasei. Pradėkime kartu. Erika Margytė.Loreta Keršytė. 2011 m. 
 • Pryzgotowanie do sakramentów Pojednania i Eucharystii. Zeszyt ćwiczeń „Czekam na ciebie”. Przetłumaczyl na język polski: mgr.A.Bielska, dr.I Fedorowicz, mgr.T Worobiej. 2010 m.
 • Pasiruošimas Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Pratybų segtuvas „Laukiu Tavęs“. II-asis pataisytas leidimas. 2010 m.
 • Ruošimas Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Tėvų katechezė. Programa ir metodinės rekomendacijos „Laukiu Tavęs“,
 • Pasiruošimas Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Pratybų knygelė „Laukiu Tavęs“, II-asis pataisytas leidimas. 2010 m.
 • Katalikų tikybos sąsiuvinis 3 klasei.Gyventi meilėje. Erika Margytė. 2010 m.
 • Ruošimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Tėvų katechezė. Programa ir  metodinės rekomendacijos. 2009 m.
 • Ruošimosi Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams pratybų knygelė „Laukiu Tavęs“. 2009 m.
 • Katecheto užrašai. 2009 m.
 • Užduočių knygelė „Šventieji angelai“, skirta pirmokams. 2008 m.
 • Užduočių knygelė „Šventieji vaikai“, skirta antrokams. 2008 m.
 • Užduočių knygelė „Keturios savaitės su šventaisiais“, skirta trečiokams. 2008 m.
 • Užduočių knygelė „Keturi Evangelistai“, skirta ketvirtokams. 2008 m.
 • Užduočių knygelė „Lietuvoje gyvenę šventieji ir palaimintieji“, skirta besiruošiantiems Sutaikinimo  ir Eucharistijos sakramentams. 2008 m.
 • Ruošimas Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams. Patarimai katechetui.  2007 m.
 • Pasiruošimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Pratybų knygelė “Eime drauge“. 2007 m.
 • Ruošimas Sutvirtinimo  sakramentui. Programa ir gairės katechetui, Ses. Aurelija Petrauskaitė CR. 2007 m.
 • Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui. Pratybų sąsiuvinis, Ses. Aurelija Petrauskaitė CR, 2007 m.
 • Plakatas „Liturginiai metai“. Aida Išganaitytė. Marijus Auruškevičius. 2006 m. (Plakatas skirtas katechezės užsiėmimams)
 • Plakatas „Eucharistijos liturgija“. Asta Giniūnienė. 2005 m. (Plakatas skirtas katechezės  užsiėmimams) 
 • „Užduotys ir žaidimai vaikams“. Ses. Aurelija Petrauskaitė. 2004 m. 
 • „Vaiko krikštas“. Inga Buškutė. Giedrė Rugevičiūtė. 2004 m. (Paskirtis: knyga skirta tėvams ir  krikštatėviams) 
 • „Paauglių įkrikščioninimo (katechumenato) individualioji programa ir pedagoginės gairės“ (rankraštis). Jurga Ramunė Murauskaitė SJE. Ona Jurgita Petraškaitė MVS. 2003 m. (Programa skirta katechetui, dirbančiam su paaugliais) 
 • „Pirmieji žingsniai į netradicinę pamoką“. Lina Bučianskaitė. 2003 m. 
 • „Ruošimo Krikšto ir Eucharistijos sakramentams programa ir pedagoginės gairės“. Žydrūnė    Liobikaitė. Giedrė Rugevičiūtė. 2002 m. (Programa skirta katechetui, dirbančiam su 7–10 m. vaikais) 
 • „Ruošimo Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams pedagoginės gairės“.Giedrė Rugevičiūtė. 2002 m. (Programa skirta katechetui,   dirbančiam  pagal programą) 
 • „Dievo meilės žodžiai“ (Vadovėlis šeštai klasei). Zita Petraitytė. Kaunas. 2001 m. 
 • „Krikščionybės šviesa“ (Vadovėlis dvyliktai klasei). Stasė Dzenuškaitė. Ritonė Šalkauskienė. Kaunas. 2001 m. 
 • „Ruošimas Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams“. Programa, Kaunas, 2001 m. 
 • „Ruošimas Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams“. Pedagoginės gairės. (Rankraštinis  variantas), 2001 m. 
 •  Pratybų knygelė „Ateikite visi“. Virginija Narauskienė. Vilnius. Leidžiama nuo 2001 m.  (Knygelė išleista lietuvių bei lenkų kalbomis, skirta 8–10 m. vaikui, besiruošiančiam Susitaikymo ir  Eucharistijos sakramentams) 
 • „Ruošimo Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams programa“. Virginija Narauskienė. Giedrė  Rugevičiūtė. 2000 m. (Programa skirta katechetui, dirbančiam su 8–10 m. vaikais) 
 • „Raktas į Šventąjį Raštą“ (Vadovėlis penktai klasei). Zita Petraitytė. Kaunas. 1999 m.
 • „Katalikų tikyba I–XII klasei“ (Bendrojo lavinimo mokyklos programos) Vilnius. 1998 m.
 • „Katalikų tikyba darželyje“ (Individualioji programa) Vilnius. 1996 m.
 • „Katalikų tikyba I–IV klasėje“ (Individualioji programa) Vilnius.1996 m. 
 • „Katalikų tikyba V–X klasėje“ (Individualioji programa) Vilnius.1996 m. 
 • „Katalikų tikyba XI–XII klasėje“ (Individualioji programa) Vilnius. 1996 m. 
 • „Bendrosios programos: Katalikų tikyba“ – Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos. Vilnius. 1994 – 1997 m.