Katechetikos Centras

2022 m. nuo sausio 14 d. iki vasario11 d. vyko nuotolinis kvalifikacinis seminarų ciklas „Šventojo Rašto pažinimas ir dėstymo metodai pamokose“ (lietuvių k.) 🗓

40 val. kvalifikacinė programa (į kurią įeina šis seminaras) „Šventojo Rašto pažinimas ir dėstymo metodai pamokose“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2020-08-31 nr.ID307810.

Seminaro lektorė: dr. Ingrida Gudauskienė – biblistė. Biblistikos moksluose specializavosi ir mokslo laipsnį įgijo Popiežiškajame Grigaliaus Universitete Romoje. Nuo 2004 m. dėsto biblistiką Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose.

Trukmė: 6 ak. val.

Seminaras vyks platformoje Zoom.

Seminaras vyko:

  • sausio 14 d. 17.00 – 18.30 val.
  • sausio 28 d. 17.00 – 18.30 val.
  • vasario 11 d. 17.00 – 18.30 val.

Iš atnaujinamos katalikų tikybos Bendrosios programos pasiekimo srities ,,Šventojo Rašto pažinimas“:

Tyrinėdami Biblijos kanoną, skaitydami Bibliją ir nagrinėdami jos pasakojimą susipažįsta su Apreiškimo šaltiniu ir asmeninio santykio su Dievu pagrindu. Atskleidžia Biblijos kultūrinį, istorinį paveldą, ugdosi biblinį raštingumą. 

Šios pasiekimo srities pasiekimai: 

A1 Tyrinėja Biblijos kanono atsiradimą 

A2 Skaito ir interpretuoja Šventąjį Raštą 

A3 Nagrinėja Biblijos pasakojimą 

Seminaro ciklas padės katalikų tikybos mokytojams atnaujinti žinias ir pasirengti atnaujintos Bendrosios programos diegimui.

Seminaro ciklo temos:

Biblijos teksto atsiradimo istorija.

1. Problematika ir kai kurios įžvalgos iš teorijų klasikos.

2. Biblinio teksto formavimosi pavyzdžiai.

3. Senieji rankraščiai ir šiandieninis Biblijos tekstas.

Biblijos kanonas.

4. Terminija, formavimasis, kanoniškumo kriterijai.

5. Apokrifai.

6. Biblijos kanonas judaizme ir krikščionybėje.

Dalyvavo 70 tikybos mokytojų.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke